Przekazanie terenu na Potok Północny

W dniu 09.09.2021 r. Wodociągi Miejskie w Radomiu reprezentujące inwestora Gminę Miasta Radomia przekazały formalnie teren budowy pod inwestycję: Budowa budowli przeciwpowodziowej- sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym zlokalizowanym na Potoku Północnym oraz obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią w ramach realizowanego projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Zgodnie z podpisaną wcześniej Umową, z wyłonionym w przetargu Wykonawcą – konsorcjum firm Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza oraz Inżynierią Wodną Końskie s.c., Wykonawca przystąpi do realizacji tego zadania. Na początku będą trwały prace przygotowawcze w terenie takie jak przygotowanie placu budowy, inwentaryzacja, pomiary geodezyjne oraz wycinka drzew i zakrzaczeń. Dopiero w kolejnym etapie Wykonawca przystąpi do budowy nowych odcinków przekładanych sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej, a następnie do rozbiórki starych odcinków sieci kolidujących z budową zbiornika zalewowego. Kolejnym etapem będą zasadnicze prace ziemne związane z kształtowaniem terenu pod polder oraz budową konstrukcji piętrzących.

Na realizację całego zbiornika przeciwpowodziowego od rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca będzie miał 9 miesięcy.