Cel główny:

Stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.

life radom cele

Cele szczegółowe:

  • złagodzenie już pojawiających się zagrożeń powodziowych i suszy, wynikających z niestabilnego przepływu rzek wpływających na teren Radomia;
  • złagodzenie zjawiska podtopień na terenie miasta wynikających z przyspieszonego spływu wód opadowych w wyniku uszczelnienia powierzchni miasta oraz powstającej w wyniku szybkiego odpływu wody suszy miejskiej;
  • poprawa jakości zielonej i niebieskiej (błękitnej) infrastruktury przez stworzenie różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bioróżnorodności w realizowanych na terenie miasta zadaniach w zakresie gospodarki wodnej (np. zbiornik retencyjny) i istniejących ekosystemach (np. rehabilitacja rzeki miejskiej, rehabilitacja zbiornika miejskiego).

Cele dodatkowe:

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Radomia poprzez generowanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni miejskiej dzięki budowie zielonej i błękitnej infrastruktury.
    Zachowanie różnorodności biologicznej w Radomiu poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habitatów w inwestycjach wodnych.
  2. Podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu w przestrzeni miejskiej, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej.
  3. Wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej w zakresie roli zielonej i błękitnej infrastruktury w przestrzeni miejskiej w adaptacji do zmian klimatu.