Realizacja zapewnionego art. 5 Konstytucji RP rozwoju zrównoważonego i trwałego, wymaga osiągnięcia równowagi pomiędzy procesami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi... Aspekt środowiskowy w znacznej mierze, zwłaszcza w obliczu destabilizacji klimatu, zależy od jakości i struktury ekosystemów... Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów jest bowiem warunkiem dostarczania przez nie usług i dóbr(usług ekosystemowych), od których zależy życie ludzkie i jego jakość. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju nie jest więc możliwe bez dostosowania się ekosystemów do zmieniających się warunków klimatycznych. Oznacza to, że ochrona środowiska, ingerencje człowieka w środowisko naturalne oraz strategie adaptacyjne muszą uwzględniać podtrzymanie wysokiej różnorodności i funkcjonalności ekosystemów, warunkujących możliwość bezpiecznego życia.

 

Zmiany klimatu i podejście ekosystemowe mają szczególne znaczenie w miastach, gdzie środowisko naturalne uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym funkcjonowanie systemów społeczno-przyrodniczych... W Komunikacie KE „Zielona Infrastruktura —zwiększanie kapitału naturalnego Europy” (COM(2013) 249) podkreślono, iż organy publiczne powinny odejść od decyzji o budowaniu szarej infrastruktury (betonowej) jako substytutu dla naturalnych rozwiązań problemów. W większości przypadków bowiem, da się je rozwiązać przez inwestycje w infrastrukturę zieloną (ekosystemy lądowe) i infrastrukturę niebieską (ekosystemy wodne).

 

Zarządzanie opadem jest jednym z podstawowych wyzwań w większości miast na świecie i w Polsce. Znaczne uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego, migrację zanieczyszczeń, przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i odbiorników (rzek), wykraczające poza ich zdolności adaptacyjne w czasie pogody mokrej a także zagrożenie powodziami i podtopieniami. W czasie pogody suchej, następuje spadek przeżywalności ekosystemu rzek, a przesuszenie miasta powoduje ograniczenie rozwoju roślinności, wzmocnienie efektu miejskiej wyspy ciepła, generuje niekorzystny mikroklimat zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego i pogarszający warunki życia mieszkańców. Przewiduje się, że zmiany klimatu, zwłaszcza w połączeniu z konwencjonalną gospodarką wodami opadowymi spowoduje dalsze nasilenie tych zjawisk.