Działania przygotowawcze A:

9 działań, w tym: organizacja i prowadzenie dwóch Grup Roboczych, tj. Grupy Gminy Miasta Radomia ds. integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych i Grupy Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu ds. błękitno – zielonej infrastruktury i różnorodności biologicznej; przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych; analiza obszarów wrażliwych miasta; opracowanie koncepcji wykorzystania i zagospodarowania istniejących zbiorników i cieków; opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej inwestycji i innej dokumentacji / czynności przygotowującej inwestycje do realizacji (pozwolenia, decyzje administracyjne, screening środowiskowy); opracowanie koncepcji i dokumentacji dla elementów błękitno – zielonej infrastruktury.

 

Działania wdrożeniowe B:

3 działania dotyczące nabycia nieruchomości potrzebnych do realizacji 3 zadań inwestycyjnych, tj. budowy polderów na rzece Cerekwiance, budowy zbiornika retencyjnego i zagospodarowania obszaru zalewowego na Potoku Północnym, budowy sekwencyjnego systemu biofiltracyjno – sedymentacyjnego na rzece Mlecznej powyżej zbiornika Borki.

 

Działania wdrożeniowe C:

9 zdań dotyczących adaptacji istniejących zbiorników do łagodzenia ekstremalnych przepływów, renaturyzacji cieków wodnych, adaptacji kanałów deszczowych oraz budowy błękitno-zielonej infrastruktury do spowalniania odpływu wody deszczowej

 

Działania monitoringowe D:

6 działań obejmujących monitoring hydrologiczny, pogodowy, fizyko-chemiczny wody, różnorodności biologicznej oraz badania ankietowe wśród mieszkańców na temat znajomości projektu i zjawiska wpływu zmian klimatu na warunki lokalne.

 

Działania informacyjne i promocyjne E:

13 działań, w tym wydawnictwo prezentujące dobre praktyki i doświadczenia projektu, warsztaty dla jst, konkursy plastyczne dla uczniów radomskich szkół, nawiązywanie kontaktów z innymi projektami LIFE (wizyty studyjne w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech)

 

Działania zarządcze F:

3 działania dotyczące zarzadzania finansowego i administracyjnego projektem, przeprowadzenia audytu, przygotowania działań podtrzymujących efekty projektu.