logo radomWnioskodawcą oraz Beneficjentem Koordynującym w niniejszym projekcie jest Gmina Miasta Radomia, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Komisji Europejskiej. W latach 2004-2015 opracowała i uzyskała dofinansowanie samodzielnie i w partnerstwach na kwotę dofinansowania 563 871 180,64 PLN. Rola Gminy Radom w projekcie będzie polegała na ścisłej współpracy, koordynacji z Współbeneficjantami i propagacji prowadzonych działań wśród innych jednostek samorządów terytorialnych.
Gmina Radom jest prężnie rozwijającą się gminą, rozwijającą się w myśl hasła "Radom - siła w precyzji". Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Miejskim w Radomiu, jest jednostką prowadzącą projekt. Gmina jest jedną z pierwszych w Polsce, która zajmuje się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu.

 

logo wodociagi miejskieWspółbeneficjent projektu – Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Na podstawie Uchwały Nr 607/2013 Rady miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Radomia zadania dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, przejmują Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. Spółka jest spółką Miasta Radomia. Na mocy powyższej uchwały Wodociągi Miejskie w Radomiu przejęły w posiadanie i eksploatację sieć kanalizacji deszczowej i rozszerzeniu uległ zakres działalności spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. Spółka doprowadziła do rozdziału kanalizacji deszczowej od ogólnospławnej w 90%, co stawia Radom w czołówce miast w zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi. Dzięki temu spółka jako jednostka podległa Miastu Radom, posiada duże doświadczenie w problematyce zagospodarowania wód opadowych. Rozumienie problemu konieczności adaptacji systemu kanalizacji deszczowej do zmian klimatu skłoniło Wodociągi Radomskie wraz z Gminą Radom do rozpoczęcia działań w tym obszarze. Radomska sieć kanalizacyjno-wodociągowa jest jedną z najlepiej rozwiniętych w Polsce. Wodociągi miejskie w Radomiu dysponują zespołem specjalistów posiadających wymagane doświadczenie w gospodarowaniu wodą, odprowadzaniu jej, zagospodarowaniu, podczyszczaniu i wykorzystaniu wody deszczowej, jak również planowaniu i realizacji prac związanych z projektowaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej. Wodociągi Miejskie realizują jedne z największych projektów unijnych. Obecnie trwa "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom-II etap". Permanentna kontynuacja polityki inwestycyjnej, obok modernizacji sieci w centrum miasta pozwoliła również na zlikwidowanie w Radomiu tzw. białych plam na mapie wodociągowej. Wodociągi konserwują 31 km rowów deszczowych i 15 szt. zbiorników sedymentacyjno-retencyjnych kanalizacji deszczowej, w tym zbiornik Borki wraz ze stawami kolmatacyjnymi. Dotychczas Wodociągi Radomskie wyremontowały już ok. 100 km sieci wodno-kanalizacyjnej, na prace czeka jeszcze kilkadziesiąt następnych. Pieniądze na ten cel pochodzą z unijnego projektu "Infrastruktura i środowisko". Całkowita wartość inwestycji wykonanych w jego ramach wyniesie 56 mln euro (prawie 225 mln zł), w tym kwota dofinansowania sięgnie blisko 35 mln euro (prawie 138 mln zł).

 

logo fppWspółbeneficjent projektu – FPP Enviro Sp. z o.o. Wybór Współbeneficjenta został podyktowany jego długoletnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć dot. ochrony środowiska, hydrobiologii, oraz pionierskich prac związanych z retencjonowaniem wody. Firma FPP Enviro Sp. z o. o. została założona w 1998 roku i jest przedsiębiorstwem, którego stan zatrudnienia w 2013 r. wyniósł 22 RJR. Spółka współpracuje również ze stałym zespołem ekspertów w całej Polsce i Europie (ok. 100 osób). Trzon zespołu FPP Enviro Sp. z o.o. tworzą eksperci wyspecjalizowani w badaniach środowiska. Ponadto, kadra firmy to doświadczeni eksperci – menedżerowie, koordynatorzy projektów, biolodzy, przyrodnicy i inżynierowie, którzy dysponują dużym dorobkiem naukowym i praktycznym w dziedzinie środowiska. Spółka wyspecjalizowała się w wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko dużych inwestycji liniowych. Od 2003 roku FPP, jako jedna z pierwszych firm w kraju wykonywała raporty oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 dla infrastruktury kolejowej, które zostały w 2006 roku wysoko ocenione przez Komisję Europejską i były wskazywane jako przykład dobrej praktyki. Od 2010 roku we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, firma realizuje projekt LIFE: Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 LIFE08 NAT/PL/000510. Spółka bierze również udział w realizacji innych projektów LIFE w Danii i na Litwie. FPP Enviro, w spółce pracuje z oddziałem duńskim w opracowaniu nowoczesnego rozwiązania retencji wody deszczowej w miastach tzw. ‘Klima Pond’. FPP Enviro, jako jedna z pierwszych firm w Polsce stosuje metodę eDNA w inwentaryzacjach przyrodniczych. Spółka rozwija się dynamicznie, czego dowodem jest fakt przyznania tytułu Geparda Biznesu za 2011 i wyróżnienie w konkursie wśród 60 tysięcy podmiotów gospodarczych przyznawane przez magazyn przedsiębiorców „Europejska Firma”.

 

logo uniwersytet lodzkiWspółbeneficjent projektu – Uniwersytet Łódzki powstał 24 Maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów, w tym Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, który bezpośrednio będzie włączony w realizację projektu. Uniwersytet Łódzki jest m.in. koordynatorem projektu EH-REK LIFE08 ENV/PL/000517 – Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych w Arturówku (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich, merytorycznie powiązanym z przedłożonym wnioskiem.
KATEDRA EKOLOGII STOSOWANEJ w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego powstała w 1990 roku i od wielu lat koordynuje i współrealizuje projekty finansowe z UE m.in. projekt MIDI-CHIP, TOXIC, SWITCH, EH-REK i inne. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii ochrony i rekultywacji systemów rzecznych i zbiorników zaporowych. Główne zagadnienia obejmują następujące dzieciny: 1) Ekohydrologia - integracja procesów hydrologicznych, biologicznych i biogeochemicznych w skali ekosystemu rzecznego pod kątem poprawy jakości wody; 2) Biotechnologie ekosystemowe - wykorzystanie procesów biologicznych do regulacji cykli biogeochemicznych pod kątem redukcji zanieczyszczeń obszarowych oraz przyśpieszania biologicznych procesów samooczyszczania rzek i strumieni; 3) Monitoring oraz kontrola przebiegu procesów sukcesyjnych w kolejnych stadiach eutrofizacji, redukcja symptomów eutrofizacji (takich jak np. toksyczne zakwity sinic) w zbiornikach zaporowych i jeziorach poprzez wykorzystanie sprzężeń zwrotnych w układach biologicznych; 4) Zarządzanie zasobami wodnymi w obszarach zurbanizowanych; 5) Akwakultura 6) Bioindykacja; 7) Bioremediacja i fito technologia.
Katedra Ekologii Stosowanej we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO jako pierwsze w Polsce opracowały i rozpoczęły wdrażać tzw. błękitno-zieloną sieć w mieście Łodzi współpracując blisko z Urzędem Miasta. Koncepcja ta została zaadoptowana do potrzeb niniejszego projektu dzięki rozpoczętej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Miastem Radom. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz realizowanej współpracy krajowej i zagranicznej Uniwersytet Łódzki w ramach wnioskowanego projektu realizować będzie m.in. zadania koncepcyjne związane z adaptacją istniejącej infrastruktury do zmian klimatycznych