Polska znajduje się w dynamicznej fazie rozwoju i wielu inwestycji infrastrukturalnych, często wspomaganych środkami unijnymi. Inwestycje te jednak w zdecydowanej większości przypadków są rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę szarą i rozwiązania inżynierskie. Ważnym elementem demonstracyjnym projektu jest zastosowanie technik zintegrowanego zarządzania wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi), oparte o zagospodarowanie i oczyszczanie opadu w miejscu jego wystąpienia w funkcjonującej przestrzeni miejskiej (istniejącej zabudowie). Temu służyć będą cztery obszary demonstracyjne stworzone w ramach działań inwestycyjnych.
Kolejnym ważnym aspektem demonstracyjnym jest wskazanie możliwości adaptacji istniejących projektów do wymogów zielonej i błękitnej infrastruktury i zapewnienia wysokiej jakości przyrodniczej rewitalizowanych obszarów miejskich, w tym poprawy bioróżnorodności. Takie działanie poprawia zdolność adaptacji tradycyjnie projektowanych zbiorników wodnych do zmian klimatu jej oraz ich potencjał dla dostarczania usług ekosystemowych – również pod presją niepewnego klimatu.
Charakter demonstracyjny w zakresie oczyszczania wód opadowych ma konstrukcja sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego, skonstruowanego w projekcie LIFE+ realizowanego w Łodzi – system w podobnej wersji zostanie wykorzystany przy zagospodarowaniu odpływów kanalizacji deszczowej w centrum miasta w pobliżu rewitalizowanego obszaru Parku Kulturowego Stary Radom, w tym bulwarów miejskich pomiędzy ulicami: Maratońskiej i Okulickiego.
W szczególności aspekty demonstracyjne będą obejmować następujące działania:

 

Zbiornik retencyjny na Potoku Północnym (główny dopływ Mlecznej) – realizacja zbiornika jest planowana w oparciu o istniejący tradycyjnie opracowany projekt inżynierski, tj. bez uwzględniania aspektów dotyczących zmian klimatu (działanie polegające na adaptacji istniejących projektów do nowych zadań). Celem zatem tego rodzaju działania jest zademonstrowanie, w jaki sposób istniejący projekt techniczny można zaadaptować tak, aby zawierał, poza funkcjami retencyjnymi, również elementy poprawiające zdolność przedmiotu projektu do adaptacji do zmian klimatu (np. zwiększoną bioróżnorodność obiektu, zwiększoną zdolność samooczyszczania, istotną przy niskiej jakości wody i wynikającej ze zmian klimatu wysokiej temperaturze), oraz zdolność poprawy potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu (np. zwiększoną transpirację, wsparcie zieleni).

 

Sekwencyjny System sedymentacyjno-biofiltracyjny.


Budowa innowacyjnych rozwiązań demonstracyjnych błękitno -zielonej infrastruktury: (opisana w części najlepsza praktyka) jest zaplanowana m. i. w następujących lokalizacjach:

 

  1. Okolice Parku Ustronie - Klimatyczne Przedszkole - teren Publicznego Przedszkola Nr 16 przy ul. Grenadierów 2,
  2. Klimatyczne Przedszkole – na terenie siedziby i filii Przedszkola Nr 11 – przy ul. Kościuszki i ul. Chałubińskiego,
  3. Klimatyczna Szkoła – teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33,
  4. Plac Jagielloński - centrum miasta – lokalizacja dwóch zielonych wiat przystankowych,\
  5. Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego z elementami błękitno – zielonej infrastruktury – niecka chłonna, ogród deszczowy, odwodnienie miejsc parkingowych.

 

Lokalizacja zielonej i błękitnej infrastruktury w wiekszości w centralnych częściach miasta, zwiększy jej widoczność dla lokalnej społeczności (budowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej), jak i wzmocni znaczenie zagadnienia adaptacji do zmian klimatu w edukacji szkolnej (klimatyczna szkoła, klimatyczne przedszkole).

 

Platforma upowszechniająca efekty projektu


Ważnym aspektem demonstracyjnym projektu jest też stworzenie platformy nie tylko upowszechniającej wyniki projektu, ale również pełniącej rolę edukacyjną. Platforma danych oraz mapy przestrzeni miejskich wrażliwych na zmiany klimatu jest pilotażowym działaniem mającym na celu uzyskanie informacji i wzbogacenie wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich w obszarze miasta. Platforma ma funkcjonować w oparciu o opracowaną w projekcie metodologię oceny wrażliwości oraz możliwości i zdolności adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu. Ocena wrażliwości miasta Radomia stanowi również istotny wkład w Miejski Plan Adaptacji dla miasta Radomia jako jednego z 44, dla których Ministerstwo Środowiska zleciło wykonanie planów adaptacji w ramach projektu „Wczujmy sie w klimat”.