Powołanie grup roboczych: 1. ds. błękitno-zielonej infrastruktury i zrównoważonej gospodarki wodnej 2. ds. Integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych.

Dobra praktyka w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem, wypracowywania rozwiązań innowacyjnych i interdyscyplinarnych oraz tworzenie gospodarki opartej na wiedzy w warunkach dynamicznie zmieniającego się klimatu wymaga współpracy decydentów, praktyków i naukowców. Współpraca w takich platformach opiera się o różnorodność środków warsztatowych dla uzyskania najlepszych efektów.

 

Sekwencyjny System sedymentacyjno-biofiltracyjny

System do doczyszczania wód opadowych doprowadzonych bezpośrednio do zbiornika opracowano i przetestowano w projekcie europejskim w LIFE+ (LIFE08 ENV/PL/000517). Tutaj system zostanie zaadaptowany do obsługi odpływów kanalizacji deszczowej o dużym natężeniu odpływu oraz przy zagospodarowaniu odpływów kanalizacji deszczowej w centrum miasta – przy zrewitalizowanych Bulwarach.

 

Część zadania dotyczącego rehabilitacji rzeki Mlecznej – odcinek górny – remeandryzacja.

Projekt zostanie wykonany w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie. Planuje się odejście od czysto inżynierskiego „odtworzenia koryta”, które na ogół wiąże się ze znacznym obniżeniem różnorodności morfologicznej cieku i jego bioróżnorodności, w kierunku remeandryzacji rzeki z zachowaniem sekwencji bystrzy i plos, różnorodności substratu, habitatów i zbiorowisk roślinnych – wsparcia dla bioróżnorodności i wysokiego stanu ekologicznego rzeki.

 

Budowa innowacyjnych rozwiązań demonstracyjnych błękitno – zielonej infrastruktury.

Zrównoważone zagospodarowanie wody w miejscu wystąpienia opadu (podejście zintegrowane, „kontrola źródła” ang. „source control”) jest szeroko stosowane i powszechnie uznane za dobrą praktykę i skuteczną strategię adaptacyjną do zmian klimatu na świecie (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, w Europie Niemcy, kraje Skandynawskie, Wielka Brytania i Francja). W chwili obecnej najmniej rozwiązań zrównoważonych i nieporównywalnie mniejszą ich różnorodność stosują Europa centralna, wschodnia i południowa, a także kraje Azji i Ameryki Łacińskiej. Stąd szerokie zastosowanie tych rozwiązań (4 obszary demonstracyjne) można określić zarówno mianem dobrej praktyki, jak i zaliczyć do działań demonstracyjnych.

 

Działania:

  1. Działania przygotowawcze A: 9 działań, w tym analiza obszarów wrażliwych, opracowanie koncepcji wykorzystania i zagospodarowania istniejących zbiorników i cieków
  2. Działania wdrożeniowe B: 6 działań dotyczących adaptacji istniejących zbiorników do łagodzenia ekstremalnych przepływów, renaturyzacja cieków wodnych, adaptacja kanałów deszczowych oraz budowa błękitno-zielonej infrastruktury do spowalniania odpływu wody deszczowej
  3. Działania wdrożeniowe C: Wykupy gruntów.
  4. Działania monitoringowe D: 6 działań obejmujących monitoring hydrologiczny oraz fizyko-chemiczny, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz dot. różnorodności biologicznej.
  5. Działania informacyjne i promocyjne E: 13 działań, w tym m.in. opracowanie prezentujące dobre praktyki i doświadczenia projektu oraz warsztaty dla jst
  6. Działania zarządcze F: 3 działania.