Niniejsza platforma interaktywna przedstawia wyniki Oceny podatności przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu, zrealizowanej w 2016 roku. Opracowanie zostało wykonane na potrzeby projektu LIFE RADOMKLIMA „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFERADOMKLIMA-PL, LIFE14 CCA/PL/000101).

 

Ocenie poddano cztery sektory:

 1. Zdrowie publiczne,
 2. Gospodarka przestrzenna,
 3. Transport,
 4. Gospodarka wodna.

 

Zakres opracowania kartograficznego udostępnionego na platformie interaktywnej:

 

 1. Ekspozycja na czynniki klimatyczne i ich skutki; Mapy przedstawiają rozkład występowania czynników klimatycznych i ich skutków w poszczególnych obszarach miasta (np. narażenie na wysokie temperatury, podtopienia);
  SKALA: 0 - warunki neutralne; 1 - warunki utrudniające; 2 - warunki ograniczające; 3 - warunki uniemożliwiające funkcjonowanie danego elementu sektora;

 2. Wrażliwość na skutki zmian klimatu; Mapy przedstawiają stopień, w jakim dany obszar miasta lub sektor jest nieodporny na negatywne skutki zmian klimatu i ich skutki;
  SKALA: 0 – brak wrażliwości; 1 – niska wrażliwość; 2 – średnia wrażliwość; 3 – duża wrażliwość danego sektora lub obszaru miasta;

 3. Potencjał adaptacyjny do zmian klimatu; Mapy przedstawiają zdolność poszczególnych obszarów miasta do dostosowania się (adaptacji) i funkcjonowania w ekstremalnych warunkach klimatycznych. W projekcie określono potencjał adaptacyjny wynikający z obecności błękitno-zielonej infrastruktury;
  SKALA: 3 – wysoki potencjał adaptacyjny; 2 – średni potencjał adaptacyjny; 1 – niski potencjał adaptacyjny; 0 – brak potencjału adaptacyjnego danego obszaru miasta na zmiany klimatu;

 4. Podatność na zmiany klimatu i ich skutki; Mapy przedstawiają stopień, w jakim dany sektor lub obszar miasta jest niezdolny do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatu, nawet po uwzględnieniu potencjału adaptacyjnego;
  SKALA: 0 - brak podatności; 1 - niska podatność; 2 – średnia podatność; 3 – wysoka podatność danego sektora lub obszaru miasta na zmiany klimatu i ich skutki;

Na mapach przedstawiono wyniki oceny dla całego miasta i poszczególnych osiedli Radomia.

Wyszukując odpowiednią mapę, możesz sprawdzić jak zmiany klimatu wpływają na jakość życia w Twojej okolicy.

Otrzymane wyniki mogą stanowić narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu miasta, inwestycjach oraz przy planowaniu działań adaptacyjnych, które pomogą przystosować miasto do ekstremalnych warunków klimatycznych.