W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisany został protokół odbioru prac budowlanych na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych. Kolejnym etapem projektu LIFE na tych obiektach jest przeprowadzenie badań monitoringowych potwierdzających skuteczność wprowadzonych rozwiązań.

Punktem wyjścia do projektowania były opracowane na początku okresu realizacji projektu badania i inwentaryzacje, w tym modelowanie hydro-dynamiczne dla optymalizacji sedymentacji i usuwania zanieczyszczeń w zbiornikach kolmatacyjnych, badania bioróżnorodności i właściwości fizykochemicznych wody. Ich wyniki stanowią bazowe dane, względem których prowadzone będą działania monitoringowe.

 

01

 

02

 

03

 

04