Z końcem kwietnia br. mają zostać sfinalizowane zasadnicze prace hydrotechniczne na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych realizowane w ramach projektu LIFE. W maju br. rozpocznie się napełnianie zbiornika wodą, a następnie przeprowadzone zostaną testy sprawdzające poprawność funkcjonowania zastosowanych rozwiązań. W wakacje mieszkańcy Radomia będą mogli już korzystać rekreacyjnie ze zbiornika oraz z towarzyszącej inwestycji infrastruktury pieszo-rowerowej i nowych pomostów, wykonanych poza projektem LIFE. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do tematu powstanie wielofunkcyjny obiekt służący mieszkańcom miasta.

 

Również inne zadania realizowane w ramach projektu LIFE w Radomiu, jako elementy adaptacji miasta do zmian klimatycznych, są już w zaawansowanej fazie inwestycyjnej. Zwiększenie krętości rzeki Mlecznej na wysokości bulwarów miejskich ma spowolnić odpływ wód deszczowych z centrum miasta, a wykonane narzuty kamienne i pryzmy przyczynią się do zwiększenia zatrzymania wód w przylegających do rzeki terenach zieleni miejskiej. Ten zakres prac z pewnością zakończony zostanie do wakacji.

Adaptacja terenu zalewowego w postaci konstrukcji polderów na rzece Cerekwiance planowana jest do zakończenia pod koniec tegorocznych wakacji. Rozwiązanie umożliwi przejmowanie wód opadowych transportowanych rzeką, dzięki czemu zmniejszone zostanie zagrożenie zbyt dużą ilością wód doprowadzanych wraz z tym ciekiem do rzeki Mlecznej i centrum miasta.

Rozwiązania te mają pomóc w lepszym zarządzaniu wodą deszczową w mieście. Poprzez gromadzenie nadmiaru wód w miejscach gdzie on występuje, możliwe będzie wykorzystanie jej w okresach suchych. Zatrzymana woda w krajobrazie z pewnością przyczyni się również do zwiększania bioróżnorodności na obszarach objętych projektem.

Zadanie, które wciąż oczekuje na rozpoczęcie to adaptacja terenu zalewowego nad Potokiem Północnym w wielofunkcyjny system dla retencjonowania wód powodziowych, podczyszczania wody oraz stworzenia obszaru przyjaznego dla mieszkańców. Spowodowane jest to faktem, iż w obszarze tym wciąż trwają prace realizowane na zlecenie PKP PLK, związane z budową mostu kolejowego na Potoku Północnym oraz wiaduktu nad projektowanym ciągiem pieszo rowerowym oraz oczekiwaniem na decyzję zezwalającą na realizację robót. Wyłoniono wykonawcę robót, a ich wykonanie jest przewidziane w terminie 9 miesięcy od przekazania terenu budowy.

W tym roku kontynuowane będą również działania związane z budową elementów małej błękitno-zielonej infrastruktury, jak ogrody deszczowe, zielone wiaty rowerowe czy parking z przepuszczalną nawierzchnią. Miasto planuje do końca tego roku zrealizować większość z zaplanowanych w tym zakresie działań.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym, wraz z nauką już w trybie stacjonarnym, będziemy mogli oprowadzić radomską młodzież po naszych demonstracyjnych rozwiązaniach.

 

01  02

Fot. 1 i 2. Meandryzacja rzeki Mlecznej wraz z widocznymi miejscami zastoiskowymi na wysokości bulwarów miejskich.

 

03\

 Fot. 3. Adaptacja jazu głównego na zbiorniku Borki do retencjonowania wód opadowych i wypłaszczania fali powodziowej

 

04

Rys. 4. Wizualizacja ogrodu deszczowego – Przedszkole Publiczne nr 4 w Radomiu