W dniach 2-5 czerwca 2019, grupa 80 specjalistów z wydziałów środowiska gmin duńskich wzięła udział w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Envina - duńską organizację non-profit zajmującą się planowaniem publicznym, środowiskiem i przyrodą. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie takich zagadnień jak rehabilitacja, utrzymanie i monitoring rzek, wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, zagadnienia związane z adaptacją miast do zmian klimatu w oparciu o zasoby wodne i innych.

 

 

W ramach wizyty, uczestnicy wysłuchali wykładu dr Iwony Wagner, która przedstawiła innowacyjne projekty dotyczące gospodarki wodnej w miastach, w tym takie projekty jak Life EH-REK (Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich; Life Plus, LIFE08 ENV/PL/000517) oraz LIFE-RADOMKLIMA-PL (Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia; LIFE14 CCA/PL/000101).

 

Goście wzięli udział w wizycie terenowej, podczas której koordynator projektu LIFE RADOMKLIMA-PL, Pani Katarzyna Jankowska, przedstawiła wyzwania klimatyczne w Polsce oraz wynikające z nich cele projektu. LIFE RADOMKLIMA-PL to pierwszy projekt w Polsce, który w sposób systematyczny i kompleksowy planuje i wdraża działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie miasta.

 

Goście odwiedzili dwa obszary demonstracyjne: Zbiornik Borki, gdzie Pan Michał Zdybiewski z Wodociągów Miejskich w Radomiu przedstawił cele i postępy w realizacji projektu; oraz Plac Jagielloński, gdzie zlokalizowane są dwa Zielone Przystanki zatrzymujące wody opadowe. Pan Lars Briggs i Pani Iwona Wagner z FPP Enviro zaprezentowali zasady działania tego rozwiązania BZI.