Miasto Radom w celu wykonania trzech zadań adaptacyjnych w projekcie planuje nabycie gruntów w następujących lokalizacjach: wzdłuż rzeki Cerekwianki od ulicy Solidarności, w rejonie Potoku Północnego pomiędzy torami PKP a ul. Olsztyńską oraz powyżej zbiornika Borki przy ul. Suchej.

 

 

Biorąc pod uwagę stan własnościowy opisanych wyżej terenów wykazujący duże rozdrobnienie, toczące się postępowania spadkowe oraz możliwe roszczenia właścicieli prywatnych w stosunku do nieruchomości gminnych, procedura cywilno – prawna może spowodować ryzyko znaczącego opóźnienia realizacji zadań wdrożeniowych projektu.

 

Przedmiotowe nieruchomości położone są na niezagospodarowanych terenach, często dotykanych podtopieniami i powodziami i nie są przeznaczone na cele budowlane. Działania adaptacyjne planowane w projekcie LIFERADOMKLIMA-PL stanowią cel publiczny w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Biorąc pod uwagę właściwości terenu i charakter planowanych działań adaptacyjnych, wskazane jest zastosowanie w tym przypadku ustawy z dnia 8.07.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 433 ze zm.).

 

Trzeba podkreślić, że wartość nieruchomości zarówno w procedurze cywilno – prawnej, jak i w trybie ww. ustawy jest wyceniana na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo, ustawa umożliwia zwiększenie tej wartości o 5% dla właścicieli, którzy wydadzą wywłaszczone nieruchomości w ciągu 30 dni. Takie sytuacje miały miejsce w procedurach nabycia gruntów pod drogi w trybie specustawy drogowej i były przychylnie odbierane przez właścicieli zachęconych większym odszkodowaniem.

 

Specustawa przeciwpowodziowa została wprowadzona w 2010 r. w reakcji na występujące w latach ubiegłych powodzie jako narzędzie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Jest to powszechnie stosowana procedura znacznie skracająca procesy nabycia nieruchomości pod strategiczne inwestycje w kraju. Inwestorom ustawa umożliwia rozpoczęcie inwestycji po wydaniu przez Wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przed procedurą odszkodowawczą.

 

Polder flood plain at the Cerekwianka Stream

Polder na rzece Cerekwiance

 

Multi-use water retention area at Potok Północny – 1,7 ha

Zbiornik retencyjny na Potoku Północnym