Spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 20.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu odbyły się III warsztaty w ramach projektu „Wczujmy się w Klimat: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (http://44mpa.pl/)

.Spotkanie to było połączone ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych, projektu LIFE RADOMKLIMA LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (http://life.radom.pl/).
Podczas spotkania przedyskutowano współpracę między projektami, podsumowano dotychczasowe rezultaty prac nad Miejskim Planem Adaptacji (MPA) Radomia do zmian klimatu, zaprezentowano cele szczegółowe, oraz opcje adaptacji wraz z uzupełniającymi je działaniami. Spotkanie zaowocowało wyborem ostatecznej listy działań adaptacyjnych, stanowiącej podstawę pracy w kolejnych etapach opracowywania Miejskiego Planu Adaptacji dla Radomia. W Warsztatach wzięło udział 29 osób.