Ruszyła Grupa Robocza ds. integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Uczestnikami Grupy Roboczej są przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miejskiego w Radomiu (Wydział Inwestycji, Wydział Architektury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa), Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, Rady Miejskiej w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Ligii Ochrony Przyrody, Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego. Celami działania grupy roboczej są:

 

 

  • prezentacja wyników i omówienie działań realizowanych w ramach projektu, tj. Ocena wrażliwości przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu i Modelowanie hydro-dynamiczne dla optymalizacji sedymentacji i usuwania zanieczyszczeń w zbiornikach kolmatacyjnych,
  • skupienie się na szerszym kontekście integracji aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatycznych z procesami miejskiego rozwoju, planowania, polityki miejskiej i podejmowaniem decyzji,
  • prezentacja koncepcji, przykłady zarządzania klimatem i adaptacja do zmian klimatu w innych miastach europejskich,
  • dostarczenie zaleceń dla gminy na temat opcji dostosowania do zmian klimatu i możliwych kolejnych kroków w zakresie zarządzania wodą opadową i innymi sektorami wrażliwymi.
  • szerzenie wiedzy na temat adaptacji klimatycznych wśród administracji lokalnej w regionie.

 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach poświęconych ocenie wrażliwości przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu, adaptacji istniejącej sieci rzecznej do zmian klimatycznych i błękitno – zielonej infrastrukturze. Uczestnicy w trakcie warsztatów i po spotkaniu w dniu 8 kwietnia mogli wypowiedzieć się na temat lokalizacji obiektów błękitno – zielonej infrastruktury w Radomiu względem tych planowanych w projekcie, jak też zagadnień związanych z oceną podatności Radomia na zmiany klimatu.