W ramach projektu LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” jako elementy błękitno – zielonej infrastruktury zostaną zamontowane:

 

  • „Clima-Pond” (12 szt. ) – innowacyjne modułowe rozwiązanie, rozwijane aktualnie w Danii. Zbiorniki Clima-Pond to oparte na koncepcji modułowej zbiorniki adaptowalne do ilości wody deszczowej doprowadzanej do nich z powierzchni utwardzonych specjalnie przystosowany do warunków miejskich. Zbiornik taki wykonany jest w taki sposób, aby w trakcie opadów zakumulować napływającą wodę i oddawać ją stopniowo do odbiornika i infiltrować do ziemi w trakcie kolejnych tygodni. Po oddaniu wody zbiornik będzie gotowy na przyjecie kolejnej porcji wody opadowej. Innowacyjnością rozwiązania jest zastosowanie systemu modułów wykonanych z tworzyw dobranych w taki sposób, aby współczynnik przepuszczalności pozwalał na oddawanie części opadu do gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wody dla zachowania siedliskowego charakteru zbiornika.
  • „niecki chłonne” (8-10 szt.) – Niecka chłonna jest doskonałym uzupełnieniem w/w „Clima-Pond”, a jest „miejską łąką”. Jest to unaturalniony szeroki, płytki kanał, spowalniający odpływ wody deszczowej, element otwarty systemu odprowadzenia wód opadowych ułatwiający infiltrację i filtrowanie zanieczyszczeń podczas przepływu wody deszczowej. Może też być w innym kształcie. Częstokroć są gęsto porośnięte rozmaitymi, bagiennymi roślinami, dobrze pochłaniającymi zanieczyszczenia i zapewniającymi parowanie. Niecka w czasie krótkich i intensywnych opadów będąc korytem obsadzonym turzycami oraz inną roślinnością łąkowo-wodną, będzie pełnić rolę spowalniacza spływu jak również podczyszczającą poprzez biofiltrację oraz zatrzymanie i sedymentację części stałych. Substancje flotujące będą zatrzymywane poprzez przepływ wody opadowej przez kępy trawy. Zagłębienia mogą też naturalnie komponować się z krajobrazem, szczególnie te położone przy drogach.
  • zadrzewione rigole (np., tree trench system) – są to rozwiązania do retencji podziemnej wód opadowych z możliwością ich infiltracji i/lub odprowadzania nadmiaru do systemów kanalizacji. Zastosowana konstrukcja umożliwia nasadzenia wysokiej zieleni miejskiej (drzewa), która wykorzystuje zgromadzona wodę opadową do wzrostu, zwiększając jej przystosowanie do warunków miejskich i zwiększając szanse przeżycia przy zmianach klimatu. Aktualnie w Polsce nie stosuje się tego typu rozwiązań.
  • 1 demonstracyjny „zielony dach” – na małym obiekcie drobnej infrastruktury miejskiej (przystanek autobusowy) w celu pokazania możliwości wykorzystania tej metody jako sposobu zmniejszenia powierzchni utwardzonej w mieście i metody podczyszczania wody opadowej „in situ” – bezpośrednio w miejscu opadu. Pokrycie dachu roślinnością jest rozwiązaniem estetycznym a zieleń, która rośnie na płaskim lub spadzistym dachu i pokrywa go całkowicie, dodaje dachowi właściwości hydrologiczne o wiele korzystniejsze dla powierzchniowej wegetacji niż tradycyjny dach. Dach ten będzie także doskonałym miejscem odpoczynku dla ptaków oraz owadów w czasie upałów. Zalety zielonych dachów można maksymalnie wykorzystać, zabiegając o wodę odpowiedniej jakości i ilości. Skutkiem właściwie dobranych, drobnych roślin porastających dachy, może być zmniejszenie odpływu deszczówki a tym samym, obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia latem.
  • 200m2 przepuszczalnej nawierzchni – powierzchnie nadają się na parkingi, chodniki dla pieszych, boiska, targowiska, placyki, korty tenisowe ido innych celów. Wspomagają one infiltrację wody przez nawierzchnię do przepuszczalnego podłoża lub gruntu specjalnie ułożonego bezpośrednio pod nawierzchnią.

 

Aktualnie opracowywane są koncepcje dla 2 lokalizacji, tj. w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Adama Czartoryskiego przy ul. Gagarina 19 i Publiczne Przedszkole Nr 16 przy ul. Grenadierów 3.

 

W ww. lokalizacjach planowane są do realizacji następujące elementy:

  • budowa zbiorników wodnych jako rezerwuarów deszczówki,
  • budowa „wodnego placu zabaw”,
  • budowa ogrodów deszczowych,
  • budowa elementów towarzyszących.