Dalszym etapem działań w ramach tego zadania jest budowa sekwencyjnego Systemu Sedymentacyjno - Biofiltracyjnego (schemat poniżej) przy ulicy Suchej. Realizacja powyższego zadania przewidziana jest w II i III kwartale br. Obecnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy robót. Celem tej części zadania jest poprawa jakości wody dopływającej do zbiornika Borki w okresie deficytów wody (przepompowanie wody z kanału A0 poprzez SSSB do koryta rzeki Mlecznej przed wlotem do zbiornika Borki.

 

Zastosowanie systemu sedymentacyjno2

 

Zastosowanie systemu sedymentacyjno