Realizacja zadania miała na celu:

 • adaptację terenu zalewowego jako systemu zatrzymującego i podczyszczającego wezbrania opadowo – roztopowe w rzece Cerekwiance oraz zwiększenie bioróżnorodności obszaru polderu poprzez utworzenie mozaiki siedlisk ziemno – błotnych,
 • zapewnienie odpowiedniego dopływu i odpływu – retencja i kontrolowane, bezpieczne rozlewanie się wezbrań na terenie polderu,
 • zachowanie istniejącej roślinności terenu polderu bez wprowadzania nowych gatunków,
 • utrzymanie ciągłości morfologicznej oraz drożności niezbędnej dla zapewnienia dobrego stanu i potencjału ekologicznego rzeki Cerekwianki, stanowiącej korytarz migracyjny oraz miejsce tarlisk i dorastania form młodocianych ichtiofauny.

Zakres zadania obejmowało następujące prace:

 • wykonanie drogi dojazdowej do polderu od ul. Formierskiej,
 • wykonanie budowli kalibrującej w korycie rzeki Cerekwianki, kierującej wody do polderu zalewowego,
 • wykonanie budowli wlotowej w postaci stalowego przepustu powłokowego o świetle 2,14 m x 1,64 m,
 • ukształtowanie (wykop) trzech stref polderu: strefa A - mokry osadnik, strefa B - część retencyjna ze strukturami flotacyjnymi, strefa C- część retencyjna,
 • wykonanie grobli wokół polderu,
 • wykonanie przelewów z koszy siatkowo kamiennych pomiędzy strefami A i B oraz B i C,
 • wykonanie budowli wylotowej w postaci mnicha spustowego o średnicy Ø60 cm i przelewu powierzchniowego z koszy siatkowo kamiennych,
 • wykonanie ubezpieczenia koryta rzeki Cerekwianki poniżej budowli wylotowej,
 • wykonanie kładki komunikacyjnej o konstrukcji drewnianej o rozpiętości L=14,2m i szerokości B=2,0 m.

Roboty budowlane na powyższym zadaniu wykonane zostały w okresie od 18.08.2020 r. – 30.09.2021 r., przy czym prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji trwały od początku 2018 r.

Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano 12.08.2019 r.; decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - pozwolenie wodnoprawne uzyskano 07.10.2019 r.; decyzję Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych uzyskano 18.05.2020 r. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji roboty budowlano montażowe mogły się rozpocząć zgodnie z nadanym decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności 18.08.2020 r.

Wykonawcą robót budowlano montażowych do dnia 28.12.2020 r. było do Konsorcjum firm Lider: Zakład Wodno Inżynieryjny Józef Podgórski, Partner: Zakład Budownictwa Wodnego Michał Podgórski, a następnie (z uwagi na śmierć Lidera Konsorcjum) Zakład Budownictwa Wodnego Michał Podgórski.

 

bc1 bc2

bc3  bc4

bc5 bc6

Zdjęcia z okresu budowy. Źródło własne i Radomski Dron.

 

bc7 bc8

bc9 bc10

Zdjęcia po realizacji inwestycji. Źródło własne.