Cel inwestycji:

Realizacja przedmiotu zamówienia pozwoli na:

 • zwiększenie pojemności retencyjnej zbiornika Borki o około 10-20% poprzez przebudowę budowli piętrzącej,
 • umożliwienie migracji organizmów żywych i tym samym udrożnienie korytarza ekologicznego poprzez budowę przepławki,
 • usunięcie osadów z co najmniej 70% powierzchni dna zbiornika,
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zbiornika Borki,
 • poprawę jakości wody dopływającej do zbiornika poprzez zwiększenie zdolności podczyszczającej stawów kolmatacyjnych,
 • zwiększenie pojemności retencyjnej stawów kolmatacyjnych o ok. 30% poprzez usunięcie osadów dennych i przebudowę jazu kozłowego

Zakres zadania obejmował następujące prace:

przebudowę jazu głównego w km 16+870 rzeki Mlecznej, w tym:

 • częściową rozbiórkę istniejącej konstrukcji jazu i jej odtworzenie;
 • remont pozostałej części: konstrukcje betonowe i stalowe (przyczółki, filary, próg + niecka, oporęczenie);
 • wymianę zasuw na dwie zasuwy dwudzielne i dostosowanie jazu do nowego poziomu piętrzenia NPP=155,30 m n.p.m.

budowę przepławki szczelinowej dla ryb w km 16+870 rzeki Mlecznej przy jazie głównym;

 • przebudowę zapory czołowej - doszczelnienie korpusu zapory poprzez pogrążenie ścianki PVC;
 • remont jazu kozłowego w km 17+700 rzeki Mlecznej (wymiana zasuw, remont konstrukcji stalowych i betonowych);
 • odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika;
 • montaż na zbiorniku systemu urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania zakwitów (fontanny i aeratory);
 • montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrznia wody z energii odnawialnej (wiatraki, fotowoltaika);
 • przebudowę stawów kolmatacyjnych, w tym:
  • budowę konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających;
  • budowę bystrzy przy trzech istniejących progach;
  • podwyższenie ogroblowania;
  • budowę zjazdu z drogi powiatowej i ciągu komunikacyjnego do stawów;
  • oświetlenie terenu stawów kolmatacyjnych.

Roboty budowlane na powyższym zadaniu wykonane zostały w okresie od 01.09.2020 r. – 15.06.2021 r., przy czym prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji trwały od początku 2018 r.
Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano 06.09.2019 r.; decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu - pozwolenie wodnoprawne uzyskano 31.10.2019 r.; decyzję Wojewody Mazowieckiego – pozwolenie na budowę uzyskano 15.05.2020 r. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej roboty budowlane można było rozpocząć od 01.09.2020 r.
Wykonawcą robót budowlano montażowych był Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z Sandomierza.

Rezultaty inwestycji:

W wyniku realizacja zadania osiągnięto następujące rezultaty:

 • zwiększenie pojemności retencyjnej zbiornika Borki, zwiększenie retencji powodziowej o 24 558 m3 tj. o 15,9 % poprzez przebudowę budowli piętrzącej (zakładano wzrost o 10 – 20%),
 • umożliwienie migracji organizmów żywych i tym samym udrożnienie korytarza ekologicznego poprzez budowę przepławki,
 • usunięcie osadów i korzeni roślin wodnych warstwą ca 10 – 20 cm o z co najmniej 70% powierzchni dna zbiornika,
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zbiornika Borki,
 • poprawę jakości wody dopływającej do zbiornika poprzez zwiększenie zdolności podczyszczającej stawów kolmatacyjnych,
 • zwiększenie pojemności retencyjnej stawów kolmatacyjnych o 12 735 m3 tj. o 60% poprzez usunięcie osadów dennych i przebudowę jazu kozłowego ( zakładano zwiększenie o 30%).

 

ad1  ad2

Zdjęcie nr 1, 2. Prace budowlane na jazie głównym na zbiorniku Borki. Źródło własne.

 

 ad3

Zdjęcie nr 3: Jaz główny na zbiorniku Borki. Stan po inwestycji. Źródło własne.

 

ad4  ad5

 ad6  ad7

 ad8

 Zdjęcia nr 4,5,6,7,8 Stawy kolmatacyjne w fazie budowy i po realizacji inwestycji.