Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance

Adaptacja terenu zalewowego w dolinie rzeki Cerekwianki dla zapobiegania podtopieniom w okolicach ulicy Kieleckiej i dopływu do rzeki Mlecznej

Dolina rzeki Cerekwianki jest niewielkim korytarzem ekologicznym wchodzącym w skład Miejskiego Systemu Przyrodniczego, wzdłuż którego mogą przemieszczać się zwierzęta. Na obszarze objętym zadaniem występują płaty niewielkich i znacznie odizolowanych siedlisk. Występują tu też chronione gatunki ptaków: sikory, piecuszki, rudziki, kosy, bażanty. Realizacja zadania ma przywrócić bioróżnorodność tego terenu.

Cele zadania:

  • gromadzenie nadmiaru wody opadowej i zapobieganie podtopieniom okolicznych dróg
  • wykorzystanie procesów naturalnej sukcesji w polderze do rozbudowy struktury roślinnej i poprawy jakości wody
  • zwiększenie różnorodności biologicznej obszaru poprzez utworzenie mozaiki siedlisk ziemno-błotnych,
  • utrzymanie korytarza ekologicznego dla migracji organizmów wodnych, miejsc tarliskowych dla ryb oraz siedlisk dla ptactwa wodnego i płazów
  • utrzymanie dobrego stanu wód rzeki Cerekwianki.

Wykonano :

  • polder zalewowy powierzchni 1,7 ha i głębokości 0,5-1 m poprzez adaptację istniejącego obniżenia terenu po dawnych stawach rybnych na prawym brzegu rzeki Cerekwianki,
  • system kierujący nadmiar wód opadowych do polderu i zwiększający ich retencję,
  • sekwencyjny system podczyszczający zbudowany z części osadnikowej i dwóch części biofiltracyjnych z naturalną roślinnością wodną.

 

Teren rzeki Cerekwianki przed adaptacją

cerekwianka1cerekwianka2

 

Poldery zalewowe rzeki Cerekwianki po adaptacji

cerekwianka3

cerekwianka4

cerekwianka5

cerekwianka6