Przebudowa kolektora deszczowego A0 i zastosowanie sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego w ramach zadania:

„Adaptacja kanału wody deszczowej A0 celem poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej”

 

W ramach zadania wykonano uszczelnienie kanału A0 w celu zapobiegania infiltracji wód gruntowych do wnętrza kolektora deszczowego i transportu z gruntu związków żelaza. Dodatkowo przebudowano istniejący system służący do odprowadzania wód z podziemnego kolektora deszczowego do rzeki Mlecznej w celu zwiększenia zdolności ich oczyszczania.

Rozwiązanie obejmuje zastosowanie naturalnych sorbentów, tj. kamień wapienny i dolomitowy, BioKer oraz strefy roślinnej na odpływie z odprowadzalnika dla eliminacji związków biogenicznych. Rozwiązanie ogranicza transfer zanieczyszczeń oraz zapewnia dodatkowe źródło wody dla zbiornika Borki w okresach deficytowych, zmniejszając ilość transportowanej wody w kolektorze deszczowym.

Cele zadania:

- redukcja przepływu wody w kanale A0 w porze  suchej

- poprawa jakości wody w kanale deszczowym.

 

Wykonano:

- uszczelnienie kanału na odcinku na długości 679 m od ul. Starokrakowskiej do przepompowni przy ul. Suchej

- przebudowę układu zasilania wodami z kolektora A0 przepompowni wód deszczowych przy ulicy Suchej

- adaptację istniejącego korytka odprowadzającego wody deszczowe z przepompowni kolektora A0 w sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny

- nasadzenia roślin posiadających właściwości redukcji substancji biogenicznych

 

Kanał A0.

coll1

coll2

coll3coll4

 

Sekwencyjny System Sedymentacyjno-Biofiltracyjny

coll5

coll6