Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu

Adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu poprzez  poprawę jej struktury fizycznej, bioróżnorodności i procesów ekologicznych w oparciu o podejście ekosystemowe i ekohydrologię

 

Cele zadania:  

 • zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w zmieniających się warunkach klimatycznych,
 • poprawa jakości wody,
 • poprawa różnorodności biologicznej - odbudowa siedlisk ptaków, płazów, ryb, bezkręgowców i innych,
 • odtworzenie korytarza ekologicznego w dolinie rzeki,
 • poprawa walorów krajobrazowych i rekreacyjnych.

Wykonano:

 • odtworzenie krętości koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m dla spowolnienia przepływu wód i możliwości jej rozlewania się w dolinie,
 • 4 zatoki zastoiskowe dla zwiększenia retencji wód wezbraniowych i stworzenia miejsc siedliskowych dla organizmów wodnych,
 • 10 systemów pełniących funkcję bystrzy (płycizn) i plos (przegłębień) w korycie rzeki poprawiących strukturę koryta rzeki i jakość wód,
 • koryto wielkiej wody dla zatrzymania wód powodziowych na obszarze zalewowym,
 • przebudowę wylotu kolektora wód opadowych do rzeki w system doczyszczający z wykorzystaniem roślinności wodnej;
 • pryzmy żwirowe w korycie dla podniesienia dna rzeki, a tym samym zwiększenia retencji wód w krajobrazie i dostępności jej dla roślin.

 

Rzeka Mleczna przed adaptacją

mleczna1

 

Rzeka Mleczna w trakcie adaptacji

mleczna2

mleczna3

mleczna4

 

Rzeka Mleczna po adaptacji

mleczna5

mleczna6

mleczna7