Adaptacja terenu zalewowego na Potoku Północnym  w wielofunkcyjny obszar

Cele zadania:

  • adaptacja terenu zalewowego na Potoku Północnym w obszar wielofunkcyjny dla poprawy jakości wody, zwiększenia różnorodności biologicznej, adaptacji do zmiany klimatu oraz tworzenia funkcji społecznych i edukacyjnych,
  • złagodzenie ekstremalnych przepływów wód dopływających do centrum Radomia rzeką Potok Północny poprzez wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego o powierzchni 2 ha,
  • utworzenie siedliska bytowania zwierząt, w tym różnych gatunków płazów i ptaków,
  • poprawa jakości życia okolicznych mieszkańców.

Wykonano:

  • czaszę zbiornika wraz z ogroblowaniem,
  • budowlę wlotową rzeki dostosowaną do lokalizacji projektowanej w tym miejscu trasy N-S i wykonanej trasy kolejowej nr 8,
  • budowlę wylotową, piętrząco – upustową umożliwiającą regulację poziomu wody w zbiorniku,
  • meandryzację koryta Potoku Północnego w czaszy zbiornika,
  • liczne strefy zastoiskowe w zbiorniku dla zwiększenia różnorodności biologicznej oraz stworzenia miejsc siedliskowych,
  • strefę sedymentacyjno-flotacyjną w miejscu dopływu rzeki do zbiornika dla wzmocnienia procesu sedymentacji zanieczyszczeń oraz strefy biofiltracyjne dla zwiększenia zdolności samooczyszczania się wód.

 potok1

potok2

potok3

potok4