Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Kolberga 5

 

Rok Budowy

2021

Opis

Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu szkoły podstawowej poprzez wykonanie szpaleru drzew z systemem nawadniającym oraz obiektów małej architektury – ławek oraz Zielonej Wiaty Rowerowej (opisanej w innym rozdziale). Instalacja ma za zadanie przejąć i wykorzystać wodę opadową z części dachu budynku szkoły (z powierzchni ok. 494m2). Wody z dachu zbierane są za pomocą rynien, a następnie za pośrednictwem suchych strumieni, odprowadzane do obniżenia terenu z nasadzeniami. Obniżenie terenu zostało wyposażone w przelew awaryjny z odpływem do kanalizacji deszczowej. Szpaler drzew został posadzony w obniżeniu terenu o powierzchni ok. 39,60m2. 5 drzew w gatunkach rodzimych zostało posadzonych w podłożu strukturalnym wyposażonym w mineralny system nawadniający, pozostałą powierzchnię skarp zajmuje gęsto posadzona roślinność dodatkowa. Elementami doprawadzającymi wodę z rur spustowych do obniżenia terenu są suche strumienie. Zostały one wykonane jako uszczelnione obniżenia terenu wypełnione materiałem mineralnym (drobnym żwirem). W bezpośrednim sąsiedztwie szpaleru drzew ustawiono 9 ławek stalowo-drewnianych o szerokości 185cm. Ławki ustawiono w taki sposób, aby umożliwić na przykład przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu – osiem ławek na planie łuku oraz jedna naprzeciwko.

 

ndprzed

Porównanie przed – po

ndpo